Product zoeken

 

CD's en DVD's worden via PostNL verzonden. Verzending van één artikel kost € 2,95. Gratis verzending bij 2 of meer artikelen! 

 

 

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Rondaneshop.nl

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Rondaneshop.nl is de naam van de webwinkel in eigendom van Het Rondane Kwartet.

Verkoper: Het Rondane Kwartet

Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die via Rondaneshop.nl opdracht heeft gegeven om producten te leveren.

Product: al hetgeen op Rondaneshop.nl wordt aangeboden en onderwerp is van één of meerdere koopovereenkomsten.

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper tenzij hier door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk vanaf is geweken. Eventuele algemene (inkoop -)voorwaarden van koper zijn op deze aanbiedingen en overeenkomsten niet van toepassing.

2.2 Alle gebruikers van Rondaneshop.nl (kopers) worden geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden. Op het moment dat er een bestelling geplaatst wordt op Rondaneshop.nl verklaart koper akkoord te zijn gegaan met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De laatste versie (de versie die op de site staat) van deze voorwaarden is steeds de versie die op dat moment geldig is.

3. Prijzen                                                                                                                               

3.1 Alle prijzen van de te bestellen producten op Rondaneshop.nl luiden in Euro’s en zijn incl. 21% BTW

3.2 De prijzen zijn onder voorbehoud van wijziging.

4. Bestellen en betalen

4.1 Nadat de bestelling is geplaatst ontvangt de koper hiervan per email een bevestiging. Koper heeft als betalingsmogelijkheid: vooraf overmaken of direct betalen via Ideal.                       

4.2 Indien een bestelling is geplaatst en er is gekozen voor de optie - vooraf overmaken - dan dient koper het totaal bedrag o.v.v. het ordernummer binnen 7 dagen over te maken op IBAN NL28INGB0004595667 t.n.v. Het Rondane Kwartet. Als binnen 7 dagen na de bestelling geen betaling van koper is ontvangen wordt aangenomen dat de klant af heeft gezien van zijn bestelling en wordt deze automatisch geannuleerd. Koper ontvangt hiervan een bevestiging per email.

5. Levering

5.1 De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief. Verkoper is hierin deels afhankelijk van derden. Bij ontvangst van de bestelling geeft verkoper aan koper een indicatie van de verwachte leveringstermijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper in geen geval recht op een schadevergoeding.

5.2 Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan koper. Verkoper zal vervolgens zoveel mogelijk proberen tegemoet te komen aan de wensen van koper m.b.t. de leverdatum en het afleveradres (dit uiteraard binnen de mogelijkheden van de door verkoper gebruikte logistieke dienstverleners).

5.3 Indien duidelijk wordt dat de leveringstermijn aanzienlijk, d.w.z. langer dan 30 dagen, zal worden overschreden dan zal verkoper koper hiervan op de hoogte stellen. Koper heeft in dat geval het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

5.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde, onvolledige of onjuiste informatie verstrekt door koper.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van de door verkoper geleverde producten gaat pas over op het moment dat al hetgeen op grond van de overeenkomst verschuldigd is, aan verkoper is voldaan. Het risico gaat op het moment van aflevering over van verkoper op koper.

6.2 Het is koper niet toegestaan het product, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of op enige andere wijze bezwaren.

7. Herroeping en retourneren 

7.1 Koper is verplicht om goederen besteld bij Rondaneshop.nl direct na ontvangst nauwkeurig te controleren en inspecteren. Indien koper om welke reden dan ook het ontvangen product niet wenst af te nemen dan heeft hij het recht om het product binnen 7 werkdagen na ontvangst te ruilen dan wel te retourneren aan verkoper mits ongebruikt, onbeschadigd en in originele  verpakking. Koper dient hierover vooraf contact op te nemen met verkoper.

Retouradres: Het Rondane Kwartet, Dorsvlegelweide 33, 3437 XL, Nieuwegein. De kosten van het retour zenden zijn voor de koper. Binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending, wordt het verschuldigde bedrag aan koper overgemaakt.

7.2 Indien de koper een ander product ontvangt dan hij besteld heeft of indien het ontvangen product beschadigd is, wordt dit door verkoper uiteraard kosteloos omgeruild voor een ander exemplaar. In dit geval neemt verkoper de kosten van de retourzending en de verzendkosten van de nieuwe levering voor haar rekening.

7.3 Verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen alleen te accepteren als deze van te voren zijn aangemeld en als de verpakking origineel en onbeschadigd is. Als het vermoeden bestaat dat het product gebruikt of beschadigd is door nalatigheid of door opzettelijk toedoen van koper behoudt verkoper zich het recht voor de restitutie van het aankoopbedrag te verminderen met de ontstane waardevermindering van het geretourneerde product.

7.4 Wij raden koper aan artikelen alleen retour te zenden via een winkel van PostNL. U ontvangt dan een verzendbewijs en het is mogelijk om de zending te traceren. 

Artikel 8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Rondaneshop.nl hanteert te allen tijde de garantietermijn van 3 maanden binnen deze periode worden producten kosteloos omgeruild. De garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, (pogingen tot) reparatie door derden, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging. De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Rondaneshop.nl. Deze door Rondaneshop.nl aangeboden garantieregeling, doet niets af aan de rechten van de klant die het kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand.

8.2 Aanspraak op de garantie kan men uitsluitend maken indien men direct na constatering van het defect  - doch uiterlijk binnen 3 maanden na levering door verkoper schriftelijk -  dan wel per email contact opneemt met Rondaneshop.nl.

8.3 Rondaneshop.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Rondaneshop.nl.

8.4 Indien Rondaneshop.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9. Uw persoonsgegevens / privacy

9.1 Rondaneshop.nl draagt zorg voor een uiterst zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de persoonsgegevens van de koper. Rondaneshop.nl gebruikt de opgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor het uitvoeren en afhandelen van de bestelling. Persoonsgegevens zullen door verkoper nimmer worden doorgegeven aan derden. Dit gebeurt uitsluitend met toestemming van de klant en met als enig doel het bestel- en bezorgproces te kunnen afhandelen.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel zonder rechterlijk tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Verkoper zal koper hiervan schriftelijk of per email op de hoogte stellen zonder dat verkoper is gehouden tot enige vorm van schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen koper en verkoper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

11.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12. Communicatie

12.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en overige mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en verkoper of tussen verkoper en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en verkoper.

13. Contact

13.1 Het Rondane Kwartet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 30287698. Alle contacten m.b.t. overeenkomsten, bestellingen en overige vragen of klachten lopen via de email: info@rondanekwartet.nl of schriftelijk via:

Het Rondane Kwartet

Afdeling Klantenservice

Dorsvlegelweide 33

3437 XL  Nieuwegein

14. Copyright

14.1 Op de inhoud en vormgeving van de webshop Rondaneshop.nl rust auteursrecht. Dat geldt voor alle afbeeldingen (tenzij openbaar gemaakt door producent of distributeur van de gefotografeerde producten) en teksten of delen van teksten. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Rondaneshop.nl.